ПЪТЯТ КЪМ ДОБРОТО

Пътуването е съществена част от ежедневието ни. От нас зависи дали ще видим красивата му страна. Да запеем любимата песен, да чуем добрите новини и да оценим красивите гледки около нас.

Онлайн Радио Стримоника е единственото радио, което ще предложи атмосфера, чрез която по вдъхновяващ начин заедно можем да променим живота си към добро.

Радиото по което звучат хитове и балканска музика, което ще ни подтикне да тръгнем на път и чрез което можем да научим за непознати кътчета, където ще оставим сърцата си.

Чрез Радио Стримоника ще погледнем към положителните новини, добрите хора и вдъхновяващи истории.

Радио Стримоника- Слушайте на живо от София до Солун …и целия свят-на Вашия компютър или мобилени устройства.

Радио Стримоника – пътят към доброто !

Travel is an essential part of our daily lives. It is up to us to see his beautiful side. Sing our favorite song, hear the good news and appreciate the beautiful views around us.
Strimonika Online Radio is the only radio that will offer an atmosphere through which we can inspire our lives together for the better.
The radio with hits and Balkan music, which will encourage us to go on a journey and through which we can learn about unfamiliar places where we will leave our hearts.
Through Strimonika Radio we will look at positive news, good people and inspirational stories.
Strimonika Radio- Listen live from Sofia to Thessaloniki … and the whole world- on your PC or mobile devices.
Strimonika Radio – the Road to Good!

Listen Radio Strimonika on computer